Algemene verkoop/leveringsvoorwaarden en privacybeleid

Algemene verkoop/leveringsvoorwaarden van:

Alles is Foto
Pastoor Nijevaertsstraat 4
5845 AR Sint Anthonis
Nederland
+31 (0)6 20063709
www.allesisfoto.nl
info@allesisfoto.nl
KVK NR: 57536821
BTWnr: NL001896406B54
IBAN: NL86SNSB0773055630

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens elektronische communicatie, zoals e-mail, verstaan, mits de identiteit van de afzender en authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Toepassing:

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Alles is Foto en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Alles is Foto uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemeen:

De foto’s op www.allesisfoto.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Alles is Foto.
Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken maar mogen deze niet gebruiken voor reproductie. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u met Alles is Foto contact opnemen.

Bij opdrachten kan Alles is Foto nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect
ten gevolge van uitblijven van resultaat ontstaat.

Bij opdrachten kan Alles is Foto nooit aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. tijdens het vervoeren van kunstwerken.

Alles is Foto verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens het bewerken van de foto’s tot een minimum te beperken.

Er kunnen geen rechten verleend worden aan de informatie die op de website staat.

Alles is Foto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van deze site door derden of het gebruik van (beeld)materiaal die op deze website wordt verstrekt.

Alles is Foto behoudt het recht om informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Bij gebruikmaking van Alles is Foto in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Fotokunst en andere kunst.

Herroepingsrecht:
1. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de consument of de door de consument aangewezen derde. ( Dit geldt niet voor schilderijen die in opdracht in productie zijn genomen).
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel of galerie zou mogen doen.
3. Indien de consument gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door een email te sturen naar info@allesisfoto.nl . De ondernemer verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
4. De consument retourneert het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bepaalde.
5. Producten dienen geretourneerd te worden met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
6. In geval van herroeping draagt de consument de kosten en het risico van het terugzenden van het product.
7. Ondernemer vergoedt de van de consument ontvangen betaling zo snel mogelijk na ontvangen van de retourartikelen maar iig uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping. (Exclusief door Alles is Foto gemaakte kosten voor het verzenden)

Uitsluiting herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:
1. die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd en in productie genomen.
2. die persoonlijk zijn van aard;
3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Levering:
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
2. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De ondernemer zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
3. Indien levering na 60 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zal de ondernemer de van de consument ontvangen betalingen terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of de door de consument aangewezen derde.

Klachten en Geschillen:
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht niet binnen 14 dagen behandeld kan worden, zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van waarin de consument een oplossing kan verwachten.
4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Privacy ( Algemene verordening gegevensbescherming):

Alles is Foto/AAiF, ik ( Nicòle Aben) ben gevestigd op Pastoor Nijevaertsstraat 4, 5845 AR Sint Anthonis, KVKnr: 57536821, BTW: NL001896406B54,
Ik ben me bewust van de privacyregels. In mijn privacy-beleid staat omschreven hoe ik met je privacygegevens om ga. Over privacy mag volgens mij geen onduidelijkheid zijn. Daarom deze privacyverklaring in duidelijke heldere taal.

Alles is Foto respecteert dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je hebt dan ook altijd recht op inzage en recht op correctie. Je kunt me altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jou gegevens te verwerken en te gebruiken en je gegevens te verwijderen. Je kunt dit doen door te mailen naar info@allesisfoto.nl.

De grondslagen waarop ik de gegevens gebruik:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. en het is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting.

Ik ben duidelijk en eerlijk over de gegevens die ik verzamel en waarom ik dit doe.
Alles is Foto verzamelt uw:

Voornaam
Achternaam
emailadres
Telefoonnummer
Website
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
KVK nummer
IP-adres
IBAN nummer
BTW nummer

De gegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken, mailing over levering, facturering en toezending van producten.
Op het einde van het jaar kan ik je gegevens gebruiken om je een kaartje of een presentje te sturen.
Mocht je een kunstwerk gekocht hebben dan benader ik je na twee jaar nog een keer of je interesse hebt in een nieuw kunstwerk.
Je gegevens en facturen bewaar ik gedurende 7 jaar. Dit is tevens verplicht voor de belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Als je akkoord geeft voor het gebruiken van foto’s op social media en website ( bijvoorbeeld jij met een kunstwerk dan is dit voor onbepaalde tijd. Mocht je deze akkoordverklaring willen intrekken stuur me dan een mail en ik zal ze verwijderen van de website/ social media en niet meer gebruiken.

Heb je me ge-apped of een bericht gestuurd via Messenger? Dan verwijder ik het gesprek op het einde van het jaar dat het gesprek heeft plaats gevonden. Dit om terug te kunnen bekijken wat we besproken hebben. De afspraken zullen sowieso ook per mail gemaakt worden.
Recensies die door u op de website of Facebook zijn geplaatst blijven daar staan totdat u de toestemming daarvoor intrekt. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@allesisfoto.nl

Alles is foto wisselt alleen gegevens uit met derde partijen als dit noodzakelijk is, bv voor het versturen van kunstwerken, kaartjes of presentjes .
Dit zal zijn met Post.NL en We-transfer.

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om content van mijn website te delen met anderen. Van de volgende social media platforms heb ik buttons geplaatst op mijn website: Lees de privacy-verklaringen van de platforms door om te weten hoe zij omgaan met privacy:
Facebook
Linkedin
Instagram
Pinterest
Ik maak op mijn website (nog) geen gebruik van cookies.
Als je een recensie plaatst op mijn website moet ik deze eerst goedkeuren via de website van WordPress.

Mocht je de nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt je je daarvoor aanmelden via de website van Alles is Foto. De nieuwsbrieven worden verstuurd via Laposta.
Je krijgt niet automatisch de nieuwsbrief omdat je klant bent bij Alles is Foto.
Alles is Foto bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Je naam en e-mail adres worden bewaart zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat hiervoor onderaan een link.

Alles is Foto heeft verwerkingsovereenkomsten met: Keurigonline en Laposta,

Alles is foto is volgens het AVG niet verplicht om een DPIA ( Data protection impact assesment) uit te voeren. Dit is alleen het geval als gegevensverwerking een hoog privacy risico oplevert.

Alles is Foto houdt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.

U heeft het recht om verzet aan tekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Dit kunt u doen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Ik controleer regelmatig of Alles is Foto aan het privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Alles is Foto/AAiF
Pastoor Nijevaertsstraat 4

Sint Anthonis

Tel. 06-20063709
info@allesisfoto.nl

 

Faillissement/surseance:

Zowel Alles is Foto als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

 

Op al deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Opgemaakt door Alles is Foto, 7-5-2020